Skip to Content

 

Chào mừng quý khách đến với Cổng thông tin điện tử huyện Cái Bè

HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN

UBND HUYỆN CÁI BÈ VÀ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

 

A. UBND HUYỆN CÁI BÈ:

- Địa chỉ: Số 279, Nguyễn Chí Công, Khu 1, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Email: caibe@tiengiang.gov.vn

- Web: caibe.tiengiang.gov.vn

Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc: UBND huyện giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

 

1. Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Văn Nha

    - ĐTDĐ: 02733502655 - 0913879118

    - Email: nguyenvannha@tiengiang.gov.vn

 

2. Phó Chủ tịch phụ trách khối  Kinh tế - Tài chính: Phạm Thị Tại

    - ĐTDĐ: 0909653115

    - Email: phamthitai@tiengiang.gov.vn

 

3. Phó Chủ tịch phụ trách khối Văn hóa - Xã hội: Lê Văn Ý

    - ĐTDĐ: 0918650496

    - Email: levany@tiengiang.gov.vn

 

4. Phó Chủ tịch phụ trách khối Công nghiệp - Nông nghiệp: Phan Thanh Sơn

    - ĐTDĐ: 0989692209

    - Email: phanthanhson@tiengiang.gov.vn

 B. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN


1* Văn phòng HĐNDUBND huyện

- ĐT: 0273.3824357

- Fax: 0273.3824996

- Email: caibe@tiengiang.gov.vn

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; kiểm soát thủ tục hành chính; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.


Chánh Văn phòngTrần Anh Thông

- ĐTDĐ: 02733600622; 0918862526

- Email : trananhthong@tiengiang.gov.vn          

 

Phó Chánh Văn phòngLê Thị Kiều Dung

- ĐTDĐ: 02733502779; 0918923179

- Email: lethikieudung@tiengiang.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thanh Toàn

- ĐTDĐ: 02733600369; 0382832276

- Email: nguyenthanhtoan@tiengiang.gov.vn

 

2* Phòng Nội vụ: 

- ĐT: 0273.3824624; 02733824644

- Email: caibe.pnv@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

- Trưởng phòng : Đặng Thanh Hờ

- Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Vĩnh Linh

                                  

3* Phòng Tư Pháp:

- ĐT: 0273.3824380

- Email: caibe.ptp@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Trưởng phòng : Phan Thành Tơ

-  Phó Trưởng phòng: Trần Văn Thiện

 

4* Phòng Tài chính – Kế hoạch: 

- ĐT: 0273.3824358

- Email: caibe.ptckh@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

- Trưởng phòng : Nguyễn Văn Việt

- Phó Trưởng phòng:   Huỳnh Thanh Giao

                                     Nguyyễn Thanh Lâm


5* Phòng Tài nguyên & Môi trường: 

- ĐT: 0273.3824765

- Email: caibe.ptnmt@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.

            - Trưởng phòng : Nguyễn Hoàng Sơn

- Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Văn Long

                                  


6* Phòng Lao động TBXH : 

- ĐT: 0273.3824375; 0273.3925123

- Email: caibe.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Trưởng phòng : Nguyễn Thị Cẩm Nhung

- Phó Trưởng phòng : Võ Phước Hòa Bình

                                    Đinh Thế Anh7* Phòng Văn hóa – Thông tin: 

- ĐT: 0273.3824243

- Email: caibe.pvhtt@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

- Trưởng phòng:  Trương Minh Tú

- Trưởng Phó phòng: Lê Minh Phượng


8* Phòng Giáo dục - Đào tạo: 

- ĐT: 0273.3824248

- Email: caibe.pgddt@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Trưởng phòng : Phạm Hùng Thái

- Phó Trưởng phòng:   Nguyễn Thanh Tuấn

                                    

9* Thanh tra huyện: 

- ĐT: 0273.3824357

- Email: caibe.thanhtra@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Chánh thanh tra: Lê Văn Tiến

- Phó Chánh Thanh tra:  Nguyễn Quốc Bảo

                                       
10* Phòng Kinh tế & Hạ tầng : 

- ĐT: 0273.3824246; 0273.3924447

- Email: caibe.phtkt@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

-Trưởng Phòng : Võ Thanh Hiền

- Phó Trưởng phòng : Nguyễn Thanh Nguyệt

                                    


12* Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- ĐT: 0273.375629

- Email: caibe.pnnptnt@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn;

- Trưởng phòng : 

- Phó Trưởng phòng: Đặng Văn Tung

                                  Phan Văn Thành

 

TÊN ĐƠN VỊ, SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CỦA CƠ QUAN CHUYỆN MIÔN VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN CÁI BÈ

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

I

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

 

 

 

1

Văn phòng HĐND và UBND

Số 279, Nguyễn Chí Công, Khu 1, thị trấn Cái Bè

02733.824257

caibe@tiengiang.gov.vn

2

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Số 279, Nguyễn Chí Công, Khu 1, thị trấn Cái Bè

02733.824248

caibe.pgddt@tiengiang.gov.vn

3

Phòng Kinh tế hạ tầng

Số 279, Nguyễn Chí Công, Khu 1, thị trấn Cái Bè

02733.924447

caibe.pktht@tiengiang.gov.vn

4

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Số 279, Nguyễn Chí Công, Khu 1, thị trấn Cái Bè

02733.824375

caibe.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

5

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 279, Nguyễn Chí Công, Khu 1, thị trấn Cái Bè

02733.759239

caibe.pnnptnt@tiengiang.gov.vn

6

Phòng Nội vụ

Số 279, Nguyễn Chí Công, Khu 1, thị trấn Cái Bè

02733.824664

caibe.pnv@tiengiang.gov.vn

7

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Số 279, Nguyễn Chí Công, Khu 1, thị trấn Cái Bè

02733.824765

caibe.ptnmt@tiengiang.gov.vn

8

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Số 279, Nguyễn Chí Công, Khu 1, thị trấn Cái Bè

02733.824364

caibe.ptckh@tiengiang.gov.vn

9

Phòng Tư pháp

Số 279, Nguyễn Chí Công, Khu 1, thị trấn Cái Bè

02733.824380

caibe.ptp@tiengiang.gov.vn

10

Phòng Văn hóa và Thông tin

Số 279, Nguyễn Chí Công, Khu 1, thị trấn Cái Bè

02733.824243

caibe.pvhtt@tiengiang.gov.vn

11

Thanh tra huyện

Số 279, Nguyễn Chí Công, Khu 1, thị trấn Cái Bè

02733.824212

caibe.thanhtra@tiengiang.gov.vn

 

     

 

II

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

 

 

1

UBND thị trấn Cái Bè

Khu 3, thị trấn Cái Bè

02733.824208

caibe.thitran@tiengiang.gov.vn

2

UBND xã An Cư

ấp An Thái, xã An Cư

02733.924345

caibe.ancu@tiengiang.gov.vn

3

UBND xã An Hữu

ấp 2, xã An Hữu

02733.821148

caibe.anhuu@tiengiang.gov.vn

4

UBND xã An Thái Trung

Ấp 1, xã An Thái Trung

02733.600152

caibe.anthaitrung@tiengiang.gov.vn

5

UBND xã An Thái Đông

ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông

02733.747300

caibe.anthaidong@tiengiang.gov.vn

6

UBND xã Đông Hòa Hiệp

ấp An Lợi, xã Đông Hòa Hiệp

02733.824373

caibe.donghoahiep@tiengiang.gov.vn

7

UBND xã Hòa Hưng

ấp Bình, xã Hòa Hưng

02733.821128

caibe.hoahung@tiengiang.gov.vn

8

UBND xã Hòa Khánh

ấp Khu Phố, xã Hòa Khánh

02733.819601

caibe.hoakhanh@tiengiang.gov.vn

9

UBND xã Hậu Mỹ Bắc A

Ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A

02733.822132

caibe.haumybaca@tiengiang.gov.vn

10

UBND xã Hậu Mỹ Bắc B

Ấp Hậu Quới, Hậu Mỹ Bắc B

02733.822137

caibe.haumybacb@tiengiang.gov.vn

11

UBND xã Hậu Mỹ Phú

Ấp Mỹ Phú A, Hậu Mỹ Phú

02733.922017

caibe.haumyphu@tiengiang.gov.vn

12

UBND xã Hậu Mỹ Trinh

Ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ Trinh

02733.724243

caibe.haumytrinh@tiengiang.gov.vn

13

UBND xã Hậu Thành

Ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành

02733.922021

caibe.hauthanh@tiengiang.gov.vn

14

UBND xã Mỹ Hội

ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Hội

02733.720033

caibe.myhoi@tiengiang.gov.vn

15

UBND xã Mỹ Lương

ấp Lương Lễ, xã Mỹ Lương

02733.921035

caibe.myluong@tiengiang.gov.vn

16

UBND xã Mỹ Lợi A

ấp Lợi Trinh, xã Mỹ Lợi A

02733.746556

caibe.myloia@tiengiang.gov.vn

17

UBND xã Mỹ Lợi B

Ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi B

02733.750040

caibe.myloib@tiengiang.gov.vn

18

UBND xã Mỹ Trung

ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ Trung

02733.825701

caibe.mytrung@tiengiang.gov.vn

19

UBND xã Mỹ Tân

ấp 3, xã Mỹ Tân

02733.750007

caibe.maytan@tiengiang.gov.vn

20

UBND xã Mỹ Đức Tây

ấp Mỹ Nghĩa 1, Mỹ Đức Tây

02733.747234

caibe.myductay@tiengiang.gov.vn

21

UBND xã Mỹ Đức Đông

Ấp Mỹ Hưng A, Mỹ Đức Đông

02733.746361

caibe.myducdong@tiengiang.gov.vn

22

UBND xã Thiện Trung

Ấp Mỹ Trinh, xã Thiện Trung

02733.825700

caibe.thientrung@tiengiang.gov.vn

23

UBND xã Thiện Trí

ấp Mỹ Hưng, xã Thiện Trí

02733.819609

caibe.thientri@tiengiang.gov.vn

24

UBND xã Tân Hưng

ấp 2, xã Tân Hưng

02733.920033

caibe.tanhung@tiengiang.gov.vn

25

UBND xã Tân Thanh

Ấp 4, xã Tân Thanh

02733.920004

caibe.tanthanh@tiengiang.gov.vn

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 719
  Tổng lượt truy cập: 3358435