Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Những kết quả trong công tác cải cách hành chính ở xã Tân Hưng
05/10/2021

Trong những năm qua, xã Tân Hưng đã quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, UBND tỉnh, huyện về đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; đồng thời, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính một cách có hiệu quả. 

 

Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả, xã Tân Hưng đã chú trọng chỉ đạo thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: Cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy chính quyền và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Hàng năm, xã Tân Hưng xây dựng, triển khai sâu rộng kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước; tổ chức kiểm tra thực hiện thủ tục hành chính, việc công khai hóa thủ tục hành chính và hoạt động của bộ phận "một cửa" của xã. Qua đó, giúp địa phương kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các Ngành có liên quan thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo các văn bản hiện hành, đặc biệt là bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành, áp dụng chung tại cấp xã; niêm yết công khai thủ tục hành chính, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của xã và tại nơi làm việc của cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân nắm rõ quy trình, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trên cơ sở đó giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của bộ phận một cửa cũng như cán bộ, công chức. Chỉ đạo các Ngành chuyên môn thực hiện đơn giản hóa thành phần hồ sơ theo quy định của UBND tỉnh; thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã tiếp tục được duy trì, từng bước nâng cao chất lượng. Xã có bố trí phòng làm việc cho bộ phận tiếp nhận trả kết quả; bộ phận một cửa của xã có 06 thành viên, thường xuyên bố trí cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, các cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ đã tận tình hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về thủ tục hành chính; chủ động hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện trình tự, hồ sơ đầy đủ, rõ ràng, chính xác, không để tổ chức, cá nhân phải đi lại, bổ sung hồ sơ quá hai lần/việc; cấp giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu, hẹn ngày trả kết quả; tiến hành thu phí, lệ phí đúng quy định, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương; hạn chế tình trạng các bộ phận chuyên môn tự ý tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính không đúng thẩm quyền.

 Năm 2020, bộ phân một cửa của xã đã đã tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ được trên 1955 trường hợp. Trong đó chứng thực trên 300 trường hợp, đăng ký kết hôn 86 trường hợp, khai sinh gần 446 trường hợp, khai tử 76 trường hợp. Về lĩnh vực đất đai đã tiếp nhận và giải quyết 300 trường hợp. Nhìn chung thủ tục tiếp nhận và trả hồ sơ đảm bảo đúng thời gian và quy trình, không có hồ sơ thủ tục nào trả quá hạn.

Thực hiện nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy chính quyền, hàng năm UBND xã Tân Hưng đã chủ động xây dựng Quy chế làm việc, quy định rõ nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của UBND; trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban nhân dân và các ngành chuyên môn. Kịp thời phân công phụ trách từng lĩnh vực của các thành viên UBND, đảm bảo việc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác của xã được liên tục. Hoạt động của bộ máy xã có sự đổi mới, lề lối làm việc từng bước được cải tiến; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng cao. Thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các ngành chuyên môn trên cơ sở bố trí cán bộ, công chức một cách hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, sở trường công tác. Tăng cường quản lý cán bộ, công chức gắn với việc công khai minh bạch về quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo. Có phân công lãnh đạo trực tiếp tiếp công dân vào thứ 2 hàng tuần; cán bộ bộ phân một cửa của xã trực và tiếp công dân tất cả các ngày làm việc trong tuần. Do đó đã hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp, từng bước nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trong công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xã Tân Hưng đã quan tâm cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước; từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hiện đội đội ngũ công chức xã đạt chuẩn 100% về chuyên môn và 50% về chính trị.

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính ở xã Tân Hưng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; hiệu quả quản lý Nhà nước từng bước được nâng cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng cao. Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống trị địa phương đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền./.

                      Võ Duyên

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 612
  Tổng lượt truy cập: 2898136