Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Huyện Cái Bè: Tăng cường Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 202
05/10/2021

V​ới mục tiêu chung là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện Cải cách hành chính (CCHC) của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

 

Huyện Cái Bè chú trọng công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước.

 Công tác thông tin tuyên truyền phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2021; nội dung và hình thức phong phú, dễ tiếp cận; thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Nội Dung Tuyên Truyền. Tập trung vào 06 nội dung chính: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Cụ thể:

  • Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham gia giám sát việc thực hiện cải cách hành chính.

  • Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; thông tin việc đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số; phổ biến kiến thức về kỹ năng khai thác, sử dụng các dịch vụ công của tỉnh cho tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh.

  • Thông tin, tuyên truyền công tác tinh giản biên chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; thí điểm các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

  • Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, lao động, thương binh và xã hội, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo./.

​​TT. VH-TT&TT

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 633
  Tổng lượt truy cập: 2898156