Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Xã Tân Hưng: Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh
16/08/2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hưng đã kế thừa truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, năm 2018, xã đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là tiền đề, là động lực quan trọng để Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hưng vững tin bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm chính trị cao.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Hưng luôn xác định “kim chỉ nam” xuyên suốt cho mọi hành động, đó là: thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực sự trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân; phát huy dân chủ gắn với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, kỷ cương xã hội.

Đảng bộ chú trọng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, bảo đảm tính toàn diện, trọng tâm, trọng điểm; tập trung giải quyết các việc khó, mặt yếu và những vấn đề mới nảy sinh; thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Đảng bộ xã Tân Hưng luôn chú trọng đề cao tính sáng tạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của các tổ chức, cá nhân, phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân để xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Tân Hưng đã kết nạp được 21 đảng viên mới. Nâng đến nay, toàn xã có 175 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc.

Với quyết tâm xây dựng Đảng toàn diện trên tất cả các mặt, Đảng bộ xã đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 47 của Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm”, Quy định 101, Quy định 08 của Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”, nhất là người đứng đầu. Thực hiện nghiêm túc Công tác tự phê bình và phê bình.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tiến hành 25 cuộc kiểm tra, giám sát trên nhiều lĩnh vực. Thông qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện những sai sót, tồn tại để chấn chỉnh các tập thể, cá nhân; từ đó có hướng khắc phục những hạn chế yếu kém.

Việc đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên và Chi bộ hàng năm được thực hiện nghiêm túc, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trên cơ sở phát huy vai trò của hệ thống chính trị đối với công tác vận động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã đã lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Vì thế, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội đạt nhiều kết quả. Hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới, được nhân dân đồng tình ủng hộ; mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân được phát huy; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng được tăng cường; lòng tin, mối quan hệ “máu thịt” giữa nhân dân đối với Đảng được củng cố.

Nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, xã Tân Hưng sẽ tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tính tiên phong, gương mẫu của từng cấp ủy viên nhất là người đứng đầu. Đồng thời, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như : Lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với các đặc điểm của địa phương, đẩy mạnh phát triển các đơn vị kinh tế tập thể, tạo điều kiện để các cở sơ thu mua nông sản phát triển bền vững; Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nếp sống văn hóa. Làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, nhất công tác tiếp dân và giải quyết các thủ tục hành chính; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, các quy định về sinh hoạt Đảng để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác quản lý đảng viên; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 28 của Ban Bí thư về sàn lọc Đảng viên; Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội theo đúng định hướng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Đảng bộ huyện đã đề ra; Thường xuyên làm tốt công tác tự phê bình và phê bình gắn với thi đua khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến; …..

Với quyết tâm chính trị cao, tin rằng, Đảng ủy xã Tân Hưng sẽ thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần triển khai có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        Hoàng Diễm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 79
  Tổng lượt truy cập: 3536719