Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

UBND huyện Cái Bè ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
12/02/2020

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Ngày 22/01/2020, UBND huyện Cái Bè ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020 trên địa bàn huyện.

Kế hoạch PCTN của UBND huyện là căn cứ để các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong huyện tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh; chú trọng việc phát hiện, xử lý tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng vặt ở các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Nội dung và các giải pháp thực hiện:

- Thực hiện tốt công tác triển khai quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về PCTN: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, tập huấn và triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản thực hiện Luật PCTN năm 2018 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị chú trọng triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức, nắm vững và thực hiện đúng quy định.

- Tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình đảm bảo đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật; Kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên theo dõi để phòng ngừa và xác định xung đột lợi ích theo nội dung dấu hiệu quy định và thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định tại Mục 3, Chương IV, Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Tiếp tục thực hiện các quy định về việc tặng quà, nhận quà tặng; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn theo danh mục, vị trí công tác, thời hạn chuyển đổi do Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; Đẩy mạnh cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính bằng các biện pháp cụ thể, nhất là công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hưởng ứng; phối hợp nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính. Đổi mới và ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, giải quyết TTHC, nâng cao hiệu quả việc áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

- Thực hiện tốt công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng: Đối với những vụ việc phát hiện có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng phải được tiến hành xác minh, điều tra làm rõ, nếu vi phạm pháp luật về hình sự thì phải xử lý theo quy định, không xử lý hành chính; Các cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân ưu tiên đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và kịp thời đưa ra xét xử các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đã được phát hiện; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng, không để tồn động kéo dài, nhất là các vụ, việc được dư luận quan tâm; Các phản ánh, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng phải được tập trung làm rõ và có kết luận giải quyết theo quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác sau thanh tra, các sai phạm đã được kết luận phải được tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; tài sản nhà nước bị thất thoát phải được tích cực thu hồi; chú trọng áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi tài sản từ các vụ án tham nhũng.

- Nâng cao năng lực các cơ quan thực hiện công tác PCTN: Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phân công, bố trí cán bộ có trình độ kiến thức và năng lực đảm bảo thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ về công tác PCTN tại ngành, địa phương mình. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường phương tiện làm việc, chú trọng kiểm tra, giáo dục phẩm chất đạo đức, liêm chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ.

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng: Các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với nhau và phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc tham nhũng.

- Rà soát sửa đổi, bổ sung các tiêu chí thi đua ở các cấp, các ngành, nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả PCTN.

- Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phòng ngừa tham nhũng.

Tổ chức thực hiện: UBND huyện giao các cơ quan, ban ngành huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát lại các văn bản đã chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến thực hiện nhiệm vụ PCTN. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện Cái Bè.

Hoàng Vân

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 338
  Tổng lượt truy cập: 2008494